REGISTRATION 

  

APTS 2024 Registration Rates

Registration will be opening soon

FOREIGN MEMBER
2 October 2024
*Limit 36 seats*
3-5 October 2024
Pre-congress
will be opening soon
Early Bird Registration
will be opening soon
Regular Registration
1 Sep 2024
Onsite Registration
3 Oct 2024
1,500 $ 400 $ 500 $ 600 $
*If you register pre-congress you must register congress
ลงทะเบียนสำหรับคนไทย
ประเภทของผู้เข้าร่วมประชุม อัตราค่าลงทะเบียน
ONSITE
4 พ.ค - 30 ก.ย 2567
ONLINE
4 พ.ค - 30 ก.ย 2567
1.สมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยฯ ที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี (เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2508 เป็นต้นไป) 3,000 1,500
2.นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย (นักแก้ไขการได้ยินและนักแก้ไขการพูด) 3,000 1,500
3.แพทย์และทันตแพทย์ที่ไม่ใช่สมาชิกราชวิทยาลัยฯ และไม่ใช่เป็นแพทย์ประจำบ้าน ENT 4,000 2,500
4.บุคลากรทางการแพทย์ด้านอื่น ๆ ได้แก่ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น 2,000 1,500
5.1 แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ENT ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการฝึกอบรมปัจจุบัน
5.2 สมาชิกราชวิทยาลัยฯ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีเป็นต้นไป (เกิดในปีพ.ศ. 2507 และก่อนหน้านั้น)
5.3 กรรมการบริหารราชวิทยาลัยๆ ชุดปัจจุบัน
5.4 อนุกรรมการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่องชุดปัจจุบัน
ยกเว้นค่าลงทะเบียน

Registration

Onsite

Registration

Online